ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Jelcon, hierna ook te noemen: de opdrachtnemer
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden en de Intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op alle
overeenkomsten en diensten van de besloten vennootschap Jelcon te Amsterdam.
1.1 Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand
anders rust is niet toegestaan.
1.2 Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
1.3 Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders
dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
1.4 Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het
object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun foto’s authentiek zijn alvorens
ze aan te bieden. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.
ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN ANNULERING OPDRACHT
2.1 De overeenkomst komt tot stand, nadat Jelcon de ondertekening van de plaatsingsopdracht door
opdrachtgever heeft ontvangen.
2.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de
opdrachtgever daartegen binnen acht dagen schriftelijk protesteert.
2.3 Wijzigingen in de opgegeven advertentie worden kosteloos Jelcon aangepast. Jelcon is niet
aansprakelijk voor onjuistheden in de advertentie. Jelcon behoudt zich het recht voor advertenties
zonder opgave van redenen te weigeren.
2.4 Annulering van een opdracht is slechts mogelijk binnen acht dagen na verzenddatum van de
opdrachtbevestiging en uitsluitend op schriftelijke wijze. Reeds door Jelcon gemaakte kosten ter zake
de uitvoering van de overeenkomst dienen integraal te worden vergoed.
2.5 Jelcon heeft het recht de plaats van de advertentie te bepalen.
ARTIKEL 3 BETALINGSCONDITIES
3.1 Betaling geschiedt binnen 10 dagen netto na factuurdatum, door middel van automatische afschrijving op
onze bankrekening.
3.2 Vanaf dertig dagen na factuurdatum is een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand
of per gedeelte van een maand. Indien de wettelijke rente hoger is dan 12 % per jaar is de wettelijke rente
verschuldigd. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die moet maken teneinde haar
vordering te incasseren, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze kosten worden gesteld op 15 % van
het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.
3.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten
en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3.4 Jelcon behoudt zich het recht voor deelneming aan één van haar internetproducten, op welke wijze
dan ook, stop te zetten, dan wel te annuleren, indien betaling door opdrachtgever uitblijft.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID
4.1 De aansprakelijkheid van Jelcon in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht is beperkt tot
maximaal de aan opdrachtgever voor de advertentie in rekening gebrachte prijs.
4.2 Jelcon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven
advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Jelcon tegen iedere aanspraak van derden inzake de door hem
opgegeven advertentie-inhoud. Aan Jelcon door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde
zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi,
licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. Opdrachtgever
vrijwaart Jelcon van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade
vergoeden.
4.3 Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.
ARTIKEL 5 ADVERTENTIE OVEREENKOMSTEN
5.1 Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 12 maanden, met ingang van de datum van
opdrachtbevestiging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste 2 maanden voor afloop van de
advertentie overeenkomst periode van 12 maanden.
5.2 Overeenkomsten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, voor de periode van een jaar.
5.3 De overeenkomst prijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een percentage gelijk aan het
inflatiepercentage in het voorafgaande jaar, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 4%.
ARTIKEL 6 KLACHTEN
Eventuele reclames worden door Jelcon alleen in behandeling genomen indien deze Jelcon
binnen veertien dagen na verschijningsdatum schriftelijk bereikt hebben onder nauwkeurige opgave van aard
en grond der klachten.
ARTIKEL 7 PRIJSWIJZIGINGEN
De prijzen welke Jelcon hanteert zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen kunnen door Jelcon worden verhoogd indien en voor zover de door Jelcon te maken kosten met meer dan 5 % zijn gestegen ten opzichte van de kosten die voor Web- Effects golden op het moment van de orderbevestiging.
ARTIKEL 8 OVERMACHT
In het geval van overmacht is Jelcon gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en indien de situatie
van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze
van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn. Onder overmacht wordt onder
meer verstaan: overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk
maken, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand,
milieu- en natuurrampen.
ARTIKEL 9 VERSCHIJNINGSDATUM
Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de
feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te
komen is Jelcon niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige
overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch
verplicht dit Jelcon tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever. Alle door Jelcon opgegeven
termijnen zijn indicatief, en binden Jelcon niet.
ARTIKEL 10 RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van
toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiend uit of
samenhangende met de overeenkomsten kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.
ARTIKEL 11 AFWIJKENDE VOORWAARDEN
In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de
onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door Jelcon expliciet
erkend is.

2. Eigendomsrechten

Deze algemene voorwaarden en de Intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op alle
overeenkomsten en diensten van de besloten vennootschap Jelcon te Amsterdam.
1.1 Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand
anders rust is niet toegestaan.
1.2 Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
1.3 Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders
dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
1.4 Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het
object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun foto’s authentiek zijn alvorens
ze aan te bieden. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

3. Notice and takedown

E-mail: info@jelcon.nl
“Ik, de ondergetekende, verklaar te goeder trouw dat:
• Ik de eigenaar ben van bepaalde intellectuele eigendomsrechten of een tussenpersoon die volledig
geautoriseerd is om ten behoeve van de eigenaar te handelen (“IE eigenaar”);
• Ik te goeder trouw van oordeel ben dat de advertenties hieronder (aangeduid op advertentienummer)
objecten of materialen bevatten die niet geautoriseerd zijn door de IE eigenaar, diens tussenpersoon of de
wet en daarom de rechten van de IE eigenaar schenden;
• Ik Jelcon.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen vrijwaar voor iedere aanspraak van derden in
verband met het verwijderen van de betreffende advertentie(s); en de informatie in deze melding en
verklaring waar en correct is.”

Onder vermelding van
“Eigenaar intellectueel eigendom (naam, bedrijfsnaam): *
E-mailadres eigenaar intellectueel eigendom: *
Adres eigenaar intellectueel eigendom:
Telefoon eigenaar intellectueel eigendom:
Beschrijving van het probleem (incl. internetadres): * “